آماده سازی

آماده سازی

Preparation WV banner.jpg

مسائل سفر فهرستی از پیرامون طرح ریزی برای مسافرت.

طرح زیری

جمع کردن وسائل

مستندات

WV-cl-2.svg این موضوع سفر درباره آماده سازی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!