داکوتای شمالی

داکوتای شمالی

Bannernorthdakota.jpg

ایالت داکوتای شمالی در دشت بزرگ قرار دارد.

نواحی

شهرها

سایر مقاصد

درک

گفتگو

واردشدن

چرخیدن

دیدن

انجام‌دادن

خوردن

آشامیدن

امن بودن

بعدی

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به ناحیه داکوتای شمالی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!


47.5; -100.5Map mag.png