سن مرتن در

سن مرتن در

Saint Martin-banner.jpg

سن مرتن در شهری در شهرستان ایزر در ناحیه رون-آلپ کشور فرانسه است.

Église St-Martin de Saint-Martin-d'Hères.JPG

آنچه باید بدانید

واردشدن

گردش در شهر

دیدنی‌ها

انجام‌دادن

خریدن

خوردن

نوشیدن

خواب

ارتباطات

مقصد بعدی

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به شهر سن مرتن در است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
45.1839; 5.7529Map mag.png